Advokat Erikstad AS

Stein Erikstad har omfattende erfaring som advokat. Han fikk møterett for Høyesterett i 1988. Etter mer enn 20 år som partner i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers og Simonsen Vogt Wiig er han blitt stadig mer fascinert av jussen og advokatrollen. Han har bistått foretak og forretningsaktører innen en rekke industrier og fagfelt. Hen er også rådgiver i forhold til privatpersoners rettslige situasjon, og kan bistå med å få på plass avtaler og gjennomføre nødvendige transaksjoner.  

stein@advokat-erikstad.no

+47 934 90 935

Markensgate 34

4623 Kristiansand


KONTRAKTSRETT OG FORHANDLING

Det er gjennom forhandlinger og kontrakts-inngåelse to parter oppnår en felles vilje. Det er gjennom disse grunnleggende aktivitetene du som privatperson og forretningsdrivende realiserer gevinster og etablerer de situasjoner og posisjoner som er av betydning for deg.​

Stein Erikstad har inngående erfaring med kontraktsforhandling og avtaleinngåelser fra en rekke ulike rettsområder.  Han bistår ved kommersielle og selskapsrettslige spørsmål, samt arbeidsrettslige anliggender, også på arbeidstakersiden. Fagområdene immaterialrett, markedsrett, forhandlerrett/agentur og fast eiendom er også sentrale fagområder. Erikstad har omfattende erfaring ved kjøp og salg av selskaper, samt eiendomstransaksjoner.​

«Som forretningsadvokat har jeg sett det som svært viktig å kunne føre en sak videre fra korrespondanse- og forhandlingsnivået til en rettslig løsning. Ved forhandlingsbordet har egen klient sett det som en styrke at advokaten om nødvendig kunne føre saken over i rettssystemet. Jeg har ført et stort antall saker i det norske rettsapparatet.» 

LØSING AV KONFLIKT

Stein er opptatt av at langt flere virksomheter og personer bør ta aktive grep når man kommer i konfliktsituasjoner – ta eierskap til egen konflikt. Ved aktivt å legge føringer for hvordan konflikter skal løses kan man unngå å bli part i rettssaker der saksbehandlingen lett tar hovedfokus i stedet for løsing av konflikten. I en kontrakt kan det i de fleste tilfeller legges inn klausul om forhandling, mekling og eventuelt voldgift. Partene kan da selv stille krav til mekler og dommer(e) i saken, og i meklings- og voldgifts-avtalen fastsette ramme for sakens omfang og kostnad.​

Stein gjennomførte Voldgiftsdommerutdanningen i regi av DNA/Det Danske Advokatsamfund i 2006. Etter gjennomført Meklingsakademi er han sertifisert mekler. Han har vært oppnevnt som formann og meddommer i voldgiftssaker, og også hatt oppdrag som advokatmekler.

STYREARBEID OG GENERASJONSSKIFTE

Stein har hatt styreverv og andre tillitsverv i en rekke kommersielle foretak, samt offentlige selskaper og stiftelser. Styrets forhold til selskapets eiere, ledelse og ansatte – men også dynamikken innad i styret – kan være helt avgjørende for om virksomheten lykkes og kan løftes til nye nivåer. ​

Stein er klar til å ta sine erfaringer inn i nye styrerom. Han har også kapasitet til å ta ansvar for selskapets regulatoriske forhold, eventuelt som styresekretær.​

«Som praktiserende advokat ser jeg behovet som min generasjon har for å tilrettelegge for videreføring av personlig formue. Svært mange vil ha nytte av å etablere fremtidsfullmakt og opprette testament. I mange tilfeller bør overdragelse av faste eiendommer vurderes som ledd i planleggingen av generasjonsskifte. Selv om det hefter stor usikkerhet ved eventuell gjeninnføring av arveavgift, kan det være mange andre viktige grunner til aktivt å legge føringer for hvordan familiens formue best kan forvaltes i fremtiden.»

CV sendes på forespørsel til stein@advokat-erikstad.no